Privacy

Privacybeleid

 1. Wij respecteren uw privacy

In het kader van haar activiteiten, verzamelt en gebruikt LS Bedding nv, Bogaardestraat 228 b, 9990 Maldegem (“LS Bedding nv”) informatie over natuurlijke personen (beter bekend als “persoonsgegevens”).

Bij LS Bedding nv waarderen en respecteren we uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”).

In het kader van ons engagement om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, wensen wij u in alle transparantie toe te lichten:

 • waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren;
 • wat onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens inhoudt; en
 • wat uw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband.

Deze privacy policy is van toepassing op elke “verwerking” (d.i. elke vorm van gebruik) van uw persoonsgegevens door LS Bedding nv.

 

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

LS Bedding nv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij degene is die beslist over waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

LS Bedding nv verwerkt deze persoonsgegevens in haar hoedanigheid van onderneming waarmee u of uw werkgever een commerciële/contractuele relatie heeft (voor vertegenwoordigers/contactpersonen van onze prospecten, klanten en leveranciers die natuurlijke personen zijn) of in haar hoedanigheid van operator van de website die u bezoekt (voor bezoekers van onze website).

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking en op welke manier worden deze verzameld?

Volgende persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking:

 • Handelaars: Identificatie- en contactgegevens zoals naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en titel van (vertegenwoordigers van) prospecten, klanten en leveranciers, alsook (voor zelfstandigen) hun betaalgegevens zoals bankrekeningnummer, IBAN, BIC, BTW-nummer, etc.
 • Eindconsumenten: IP adres, domeinnaam van de internetleverancier, type browser, besturingssysteem en platform, informatie met betrekking tot de pagina’s die worden bezocht, informatie die wordt opgevraagd, tijd die werd doorgebracht op de website en andere statistische informatie en informatie met betrekking tot gedrag, gewoontes en voorkeuren van de bezoeker van onze website.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

 • via contactformulieren die u invult, wedstrijden waaraan u deelneemt, promoties waar u gebruikt van maakt, commerciële acties waarop u intekent of bij betaalverrichtingen;
 • doordat uzelf, wanneer u met ons interageert, ons uw gegevens vrijwillig verstrekt;
 • via de onderneming waarvoor u werkt (bijvoorbeeld wanneer u bent aangeduid als contactpersoon door uw werkgever); of
 • door uw gebruik van onze website, sociale mediapagina’s en de daaraan gekoppelde technologieën (zoals cookies).

Telkens informatie bij u wordt opgevraagd (bijvoorbeeld door middel van een formulier), zullen wij daarin aanduiden indien deze informatie absoluut vereist is en wat de gevolgen zijn indien u deze niet zou verstrekken.

 

 1. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

a)       Handelaars:

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doeleinde en verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van dat doeleinde. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Leveren van goederen en diensten aan klanten: Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. Indien nodig voor de afhandeling van uw bestelling, zullen wij uw gegevens ook aan onze onderaannemers, zoals bezorgdiensten, doorgeven.
 • Het beheer van uw account: Bij het openen van uw account op de dealercorner op http://magnitude.be slaan we onder andere ook de volgende informatie op: e-mailadres. Op die manier hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Ook gegevens over eerdere bestellingen bewaren we zodat u deze makkelijk kan terugvinden.
 • Klantenservice: U kan met ons telefonisch contact opnemen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren.

 

b)       Eindconsument:

 • Wedstrijden: Bij deelname aan een eventuele actie of wedstrijd, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de wedstrijd uitvoeren en de prijswinnaar(s) contacteren en bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.
 • Klantenservice: U kan met ons telefonisch contact opnemen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren.
 • Verbetering van onze producten en service: Wij zijn voortdurend bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Daartoe kunnen we gebruik maken van uw persoonsgegevens om u te vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere partij daarvoor uw e-mailadres. Die andere partij moet zich uiteraard aan onze privacyregels houden en zal onder andere na afloop van het onderzoek uw e-mailadres verwijderen.
 • Fraude: Niemand zit te wachten op fraude. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien vereist, delen wij klantgegevens ook mee aan de bevoegde (administratieve) overheden, gerechtelijke instanties of andere publieke organen.
 • Beheer van klanten en leveranciers en partnerprogramma’s: Wij slaan de contactgegevens van onze zakelijk klanten en partners op voor het beheer van de relatie met deze klanten en partners.
 • Beheer en verbetering website: Wij gebruiken de gegevens van de bezoekers van onze websites ook voor het beheer en de verbetering van deze websites alsook voor de analyse van het gebruik ervan.

 

 1. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens en informatie die op u betrekking hebben niet zonder een wettelijke basis, met name enkel wanneer:

 • wij uw vrijwillige, expliciete en specifieke toestemming hebben ontvangen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een verplichting na te komen waaraan wij zijn onderworpen krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie; of
 • de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. Voorbeelden van zo een gerechtvaardigd belang zijn: het verzorgen van een kost-efficiënte dienst, het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten, fraudepreventie en de bescherming van onze IT-systemen en netwerken, het naleven van onze vennootschapsrechtelijke en sociale verantwoordelijkheden.

 

 1. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

In principe zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke werknemers binnen de LS Bedding-groep die in functie van hun takenpakket toegang tot die persoonsgegevens moeten hebben. Deze vennootschappen van de LS Bedding-groep zullen ofwel als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens handelen, ofwel als verwerker in opdracht van de verantwoordelijke. In elk geval zullen deze persoonsgegevens enkel verwerkt worden voor de doeleinden zoals omschreven in punt 4.

Al deze leden van ons personeel zijn gebonden door strikte interne regels en procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen na te leven.

In de regel delen wij uw persoonlijke gegevens met niemand buiten de LS Bedding-groep. Soms is het echter nodig dat we voor operationele redenen beroep doen op zorgvuldig geselecteerde derden in het kader van de doeleinden omschreven in punt 4. Deze ontvangers mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken op basis van onze instructies en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.

In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze ontvangers eveneens gehouden de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven alsook hun contractuele verplichtingen tegenover ons.

Zulke ontvangers kunnen zich in jurisdicties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden die mogelijk geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar dergelijke jurisdicties, zullen wij gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die doorgifte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens. U kan hierover bijkomende informatie verkrijgen en een kopie van deze maatregelen bekomen door uw rechten uit te oefenen zoals omschreven in punt 8.

 

 1. Recht van verzet tegen gebruik voor marketingdoeleinden

U kunt zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U kan hiervoor een e-mail sturen naar onze Klantendienst of een brief sturen naar LS Bedding nv – Klantendienst – Bogaardestraat 228 b, 9990 Maldegem.

 

 1. Uw rechten

U kan steeds uw persoonsgegevens inkijken en ze laten corrigeren. In sommige gevallen hebt u ook het recht u te verzetten tegen de verwerking ervan of deze te laten wissen. U heeft eveneens onder bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan hiervoor een aanvraag per e-mail versturen naar onze Klantendienst of een brief sturen naar LS Bedding nv – Klantendienst – Bogaardestraat 228 b, 9990 Maldegem. Voeg in beide gevallen (e-mail en post) een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze te allen tijde intrekken, maar u dient er zich van bewust te zijn dat u in dergelijk geval niet van alle diensten optimaal zal kunnen genieten. Dergelijke intrekking zal ook de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op de toestemming vóór de intrekking ervan niet aantasten.

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons hierover informeren door een e-mail te sturen naar onze Klantendienst of een brief te sturen naar LS Bedding nv – Klantendienst – Bogaardestraat 228 b, 9990 Maldegem en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en beschermen uw persoonsgegevens tegen de vernietiging, verlies, misbruik, ongeoorloofde verstrekking van ongeoorloofde toegang, tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, hetgeen met name tot lichamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden.

Deze maatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de verwerking zijn verbonden.

 

 1. Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is en tot 15 jaar na verstrekking van de gegevens voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden en in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Indien u echter wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden uit onze systemen, kan u dit vragen zoals voorzien in punt 8.

 

 1. Cookies

De website http://magnitude.be maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de bezoekers van onze website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website te doen functioneren, andere zijn bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het cookiegebruik op onze website, en meer algemeen, door de LS Bedding-groep, vindt u op deze pagina.

 

 1. Links naar andere websites

De Magnitude® website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten de LS Bedding-groep. Die andere websites hebben een eigen Privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

 

 1. Bijwerking van de privacy policy

Deze privacy policy kan aangepast worden.

Toekomstige wijzigingen of aanpassingen bij het verwerken van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy, zullen u vooraf worden meegedeeld via onze website (bijvoorbeeld via pop-up schermen) alsook door middel van onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld via e-mail, indien wij over uw e-mailadres beschikken). Wanneer u onze website opnieuw gebruikt na deze aanpassing, zal u hiervan in kennis worden gesteld en zal uw toestemming desgevallend opnieuw gevraagd worden. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 15/04/2018.

 

 1. Contacteer ons

Voor vragen of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar onze Klantendienst of een brief te sturen naar LS Bedding nv – Klantendienst – Bogaardestraat 228 b, 9990 Maldegem. We helpen u graag verder.

 

Cookiebeleid

 1. Algemeen

Deze cookie policy is van toepassing op de website http://magnitude.be. Deze website wordt beheerd door LS Bedding nv, Bogaardestraat 228 b, 9990 Maldegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0405.105.355, hierna LS Bedding nv. In deze cookie policy vindt u informatie over het gebruik van cookies op de website.

 

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de bezoekers of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

 

 1. Welke soorten cookies gebruiken we?

LS Bedding nv gebruikt de volgende soorten cookies op haar website:

 • Strikt noodzakelijke / technische cookies:  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te doen draaien: dankzij deze cookies kunt u door de website navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.
 • Statistische / analytische cookies: Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen, hun aantal bijhouden en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze de website gebruiken. Dit helpt ons om de navigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijker vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteitscookies: Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de website mogelijk te maken en zo uw ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door uw keuzes en voorkeuren te onthouden (bv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op te slaan (bv. voorkeurslocatie).
 • Trackingcookies op onze website – Google Analytics: We maken gebruik van Google Analytics om, onder andere, inzicht te verwerven in de bezoekersstroom, verkeersbronnen en paginabezoeken op de website. Dit betekent dat Google optreedt als een verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens voor LS Bedding nv. In dit verband heeft LS Bedding nv ook een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Meer informatie in verband met de persoonsgegevens die wij meedelen aan derden vindt u in onze privacy policy, bovenaan deze pagina. Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. We kunnen bijvoorbeeld niet zien welke individuele bezoekers achter welke bezoeken naar onze website schuilen. Google zal nooit uw volledig IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste octet (d.i. de drie laatste cijfers) van uw IP-adres. We hebben Google geen toestemming gegeven om informatie voor eigen doeleinden verder te gebruiken. Bovendien gebruiken we geen andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u terecht op het Privacybeleid van Google. Indien u de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden, kunt u uw browser in die zin aanpassen, zodat hij deze weigert (zie hieronder).
 • Sociale plug-in-trackingcookies: Onze website maakt gebruik van sociale plug-in trackingcookies, zodat wij bijvoorbeeld knoppen kunnen weergeven om op sociale media te delen en externe YouTube-video’s kunnen insluiten (‘embedden’) in onze website.

 

 1. Waarvoor, wanneer en hoe wordt uw toestemming gevraagd?

Wat bovenstaande cookies betreft die niet strikt noodzakelijke / technische cookies zijn, zal u wanneer u onze website voor het eerst bezoekt uitdrukkelijk gevraagd worden of u akkoord gaat met het gebruik ervan. Hiertoe verschijnt bij uw eerste bezoek een bericht dat uitlegt dat onze website cookies gebruikt en u vraagt hiermee in te stemmen. Indien u geen toestemming wenst te verlenen, klikt u op “Afwijzen”. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies aanvaardt (zie hieronder). Deze toestemming dient u te bevestigen door middel van het aanklikken van de knop ‘ik aanvaard deze cookies’, die verschijnt bovenaan uw scherm (d.i. in een zogenaamde ‘banner’).

 

 1. Om welke reden en hoe lang worden de cookies bewaard?

LS Bedding nv zal de informatie vervat in deze cookies enkel voor bovenstaande doeleinden gebruiken, waarna de verzamelde informatie op uw computer/toestel bewaard blijft voor een periode die twee jaar na uw laatste bezoek op deze website niet overschrijdt en daarna automatisch gewist wordt.

 

 1. Hoe kunt u deze cookies beheren/deactiveren?

De voornaamste internetbrowsers laten u toe om controle uit te oefenen over de cookies die op uw computer/toestel worden opgeslagen.

Indien u niet wenst dat de website cookies op uw computer/toestel plaatst, kunt u deze eenvoudig beheren of verwijderen door uw browserinstellingen in die zin aan te passen. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze cookie al dan niet wenst te aanvaarden.

Hieronder vindt u een link naar webpagina’s met instructies over het blokkeren van cookies in de voornaamste browsers:

Indien u niet wenst dat Google Analytics u op alle websites kan volgen, kunt u ook terecht op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hou er rekening mee dat, wanneer u bepaalde cookies die wij gebruiken deactiveert, bepaalde grafische elementen mogelijk niet overal correct worden weergegeven, of dat u mogelijk bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken. Dit kan een invloed hebben op uw gebruikservaring.

Indien de cookies persoonsgegevens bevatten, treedt LS Bedding nv in dit kader op als verantwoordelijke voor de verwerking van die persoonsgegevens. U kan uw rechten op grond van de wetgeving inzake persoonsgegevens overeenkomstig onze privacy policy uitoefenen, welke u kan terugvinden bovenaan deze pagina. Uw rechten omvatten, afhankelijk van de omstandigheden, het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, alsook de beperking van de u betreffende verwerking, het recht tegen een verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

 1. Wijzigingen

Deze cookie policy kan aangepast worden. Wanneer u onze website opnieuw gebruikt na deze aanpassing, zal u hiervan in kennis worden gesteld en zal uw toestemming desgevallend opnieuw gevraagd worden

Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd op 17/04/2018.