Garantievoorwaarden

Alleen geldig als u de garantiekaart opstuurt.

Art. 1 Algemeen

De hiernavolgende garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten
van de verbruiker inzake de verkoop van consumptiegoederen. Onder de hiernavolgende
voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van ons product.
Wij verbinden ons ertoe om de matras en/of bodem die mogelijke fabricagefouten of
defecte materialen zou vertonen, te vervangen of te herstellen tot 5 jaar na factuurdatum.
Voor uitsluitingen en beperkingen zie artikel 6.

Art. 2 Voorwerp van de garantie

Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van
constructie- en/of fabricagefouten.

Art. 3 De garantie

3.1. Indien zich bij normaal gebruik van de matras of bodem, binnen 2 jaar na de
factuurdatum, een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal- of productiefout,
dan garanderen wij de volledige kosten van herstel of vervanging, d.w.z. kosten
van materiaal, loon en transport.

3.2. Bij vervanging of herstelling wordt rekening gehouden met een degressieve waardevermindering
omwille van het gebruik van het product. U betaalt dan een bijdrage
volgens onderstaande tabel, vermeerderd met de vracht- en administratiekosten.

Tijdsverloop vanaf levering U betaalt
Na 2 jaar 40 %
Na 3 jaar 60 %
Na 4 jaar 80 %
Na 5 jaar garantie geldt niet meer

 

3.3. De garantie m.b.t. constructie- en fabricagefouten van motoren geldt 2 jaar.

Art. 4 Herstel van de fout

Magnitude zal u, naargelang de omstandigheden, het kosteloos herstel of de kosteloze
vervanging van de door de garantie gedekte goederen aanbieden. Is het herstel of de
vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding tot de waarde van het
goed, dan kan ook een alternatieve vorm van genoegdoening voorgesteld worden, zoals
vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie.

Art. 5 Gelijkwaardig model

Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld en evenmin kan worden
vervangen door een product van precies hetzelfde model, dan verbindt Magnitude zich
ertoe een vergelijkbaar product van dezelfde waarde ter vervanging te leveren.

Art. 6 Vallen niet onder de garantie

 •  Matrassen en bodems waarvoor geen geldig en afgestempeld garantiebewijs wordt
  voorgelegd.
 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken en -garens.
 • Aan normale slijtage onderhevige onderdelen, zoals batterijen, bedieningen edm.
 • Schimmelvorming (het ontwikkelen van schimmel op matrassen is te wijten aan de
  gebruiksomstandigheden, met name gebruik in een onvoldoende geventileerde of te
  vochtige ruimte).
 • Normale slijtage aan matras of bodem door gebruik: de stramheid van de matras
  vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15 % of een verlies aan
  hardheid tot 20 % van de matraskern met zich meebrengen. Het is tevens volledig
  normaal dat de doorstikmaterialen in de matrashoes door gebruik tot 65 % van hun
  aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen vallen
  derhalve niet onder de waarborg.
 • Slijtage en/of gebreken, ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik of
  onderhoud of ten gevolge van bijzonder gebruik dat niet ten tijde van de verkoop
  door u als koper werd kenbaar gemaakt.
 • Beschadiging tengevolge een slecht vetilerende, doorgezakte, niet aangepaste of
  slecht geplaatste matrasdrager.
 • Schade ontstaan door gebruik van geweld, overbelasting, ondeskundige reparaties
  en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen uitgevoerd door u als koper of door
  derden (vb. dubbelvouwen van de matras bij verhuizing).
 • Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.
 • Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering
  konden worden vastgesteld.

Art. 7 Bewijsstukken

Deze garantie is slechts geldig op vertoon van een originele garantiekaart. Indien u
een klacht mocht hebben, dan kunt u daarvoor met de originele factuur en het productetiket
terecht bij de erkende verdeler waar u uw matras of bedbodem heeft gekocht.
De matras dient in zuivere staat te zijn.

Art. 8 Transport

Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden, dit om vervuiling of
beschadiging tijdens het transport te vermijden. Indien het betrokken product slecht of
niet verpakt teruggestuurd wordt, vervallen alle garantieaanspraken.

Art. 9 Garantie van de herstelling

Het feit dat de matras of bodem wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de
garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke
factuurdatum.