Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens tegenstrijdige berichten blijven onze prijsopgaven altijd zonder verbintenis.
2. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ter informatie en geven nooit recht op schadevergoeding.
Zij geven evenmin aanleiding tot vernietiging van de bestelling.
3. Leveringen met een waarde van minimum 1000 euro gebeuren franco, tenzij anders vermeld op
voorzijde. Voor leveringen van minder dan 1000 euro wordt een toeslag van 70 euro aangerekend.
4. Het risico voor de goederen is voor rekening van de koper vanaf het moment van de aflevering. Onder
aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de koper. De aflevering gebeurt
enkel op de gelijkvloerse verdieping. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de koper vanaf
het ogenblik waarop de koper in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan
de aflevering moet meewerken. De koper is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken
van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De koper is
verantwoordelijk voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door
nalatigheid van de koper, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en
risico van de koper.
5. Alle opmerkingen of klachten aangaande de op de voorzijde vermelde koopwaren moeten aangetekend
ingediend worden binnen de acht dagen na de ontvangst van de koopwaren en in elk geval nog voor
deze één enkele bewerking ondergaan hebben.
6. Geleverde waren worden slechts teruggenomen na onze schriftelijke voorafgaandelijke instemming.
7. De verkoper behoudt zich het recht voor rechtmatig geweigerde waren te vervangen.
8. De rekeningen zijn op de op voorzijde vermelde vervaldag, te Maldegem in gangbare speciën
betaalbaar. Onze wissels doen aan deze betalingsvoorwaarden geen afbreuk.
9. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom
niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen
geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.
10. Het niet betalen van een achterstallige rekening brengt van rechtswege mede dat alle andere rekeningen
of welke schulden ook onmiddellijk inbaar worden, welke ook de aanduiding van vervaldag mocht
zijn. De verkoper behoudt dan eveneens het recht alle nog bestaande en niet-uitgevoerde orders te
vernietigen en alle leveringen stop te zetten.
11. Op alle achterstallige bedragen zal intrest verschuldigd zijn, te berekenen tegen 1,5% per maand.
Bovendien zal op alle bedragen en facturen die niet stipt op hun vervaldag vereffend zijn, onmiddellijk
en zonder enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling een eenmalige en forfaitaire verhoging
ten belope van 15% van de verschuldigde hoofdsom toegepast worden, met een minimum van 70
euro; deze verhoging is aan de verkoper verschuldigd bij wijze van fortaitaire vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten, het tijdsverlies en andere die het aanleggen en beheren van het dossier van
een onbetaalde schuldvordering met zich mee brengen.
12. Voor alle geschillen blijft alleen de Rechtbank van Gent , volgens het Belgisch recht, bevoegd.
13. Overmacht en in het algemeen alle feiten onafhankelijk van onze wil, waardoor de uitvoering van onze
verplichtingen belemmerd zijn, kunnen deze laatste vernietigen zonder enig gevolg.