Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle prijsoffertes zijn zonder verbintenis tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.
2. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ter informatie en geven nooit recht op schadevergoeding noch op annulering van de bestelling.
3. De verzending van bestellingen met een waarde van minimum 1000 euro is gratis, tenzij anders vermeld op de voorzijde. Voor bestellingen van minder dan 1000 euro wordt een toeslag van 70 euro aangerekend.
4. Het risico op verlies of beschadiging van de goederen is voor rekening van de koper vanaf het moment van de levering. Onder levering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de koper. De levering gebeurt enkel op de gelijkvloerse verdieping. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de koper vanaf het ogenblik waarop de koper in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de levering moet meewerken. De koper is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de levering de goederen afneemt. De koper is verantwoordelijk voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de koper, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de koper.
5. Alle opmerkingen of klachten aangaande de op de voorzijde vermelde koopwaren moeten bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de acht dagen na de ontvangst van de koopwaren en in elk geval nog voor deze één enkele bewerking ondergaan hebben.
6. Geleverde waren worden slechts teruggenomen na onze schriftelijke voorafgaandelijke instemming.
7. De verkoper behoudt zich het recht voor rechtmatig geweigerde waren te vervangen.
8. De facturen zijn op de op voorzijde vermelde vervaldag, te Maldegem betaalbaar. Onze wissels doen aan deze betalingsvoorwaarden geen afbreuk.
9. De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de koper de verschuldigde koopsom niet volledig betaald heeft aan de verkoper, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.
10. Het niet betalen van een achterstallige factuur brengt van rechtswege mee dat alle andere facturen of welke schulden ook onmiddellijk opeisbaar worden, ongeacht de vervaldatum. De verkoper behoudt dan eveneens het recht alle nog bestaande en niet-uitgevoerde orders te annuleren en alle leveringen stop te zetten.
11. Op alle achterstallige bedragen zal intrest verschuldigd zijn, te berekenen tegen 1,5% per maand. Bovendien zal op alle bedragen en facturen die niet stipt op hun vervaldag vereffend zijn, onmiddellijk en zonder enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling een eenmalige en forfaitaire verhoging ten belope van 15% van de verschuldigde hoofdsom toegepast worden, met een minimum van 70 euro; deze verhoging is aan de verkoper verschuldigd bij wijze van forfaitaire vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, het tijdsverlies en andere die het aanleggen en beheren van het dossier van een onbetaalde schuldvordering met zich mee brengen.
12. Alle geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.
13. Overmacht en in het algemeen alle feiten onafhankelijk van onze wil, waardoor de uitvoering van onze verplichtingen belemmerd zijn, kunnen deze laatste beëindigen zonder enig gevolg.